اساسنامه موسسه توسعه و پژوهش ایران

 

ماده ۱ـ نام مؤسسه

نام مؤسسه «توسعه دانش و پژوهش ایران» است که از این پس در این اساسنامه مؤسسه نامیده می­شود.

 

ماده ۲ـ موضوع فعالیت

تلاش برای ایجاد شرایط رشد و تعالی فعالیتهای علمی، پژوهشی، فنآوری و حمایت از پژوهشگران و محققان و نظریه­پردازان در سطح ملی، منطقه­ای و بین­المللی به منظور فراهم نمودن زمینه مشارکت آنان در فرآیند تصمیم­سازی و تصمیم­گیری و توسعه علوم و فنآوری در زمینه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بارویکردی ترویجی حمایتی و با تأکید بر توسعه بخش غیردولتی علمی و فنآوری می­باشد.

 

ماده ۳ـ نوع فعالیت

مؤسسه، دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرتجاری و غیرسیاسی است و بنابراین به هیچ یک از احزاب و گروههای سیاسی، وابستگی نخواهد داشت و افراد وابسته به آن، به نام مؤسسه، حق فعالیت سیاسی به سود یا زیان اشخاص، احزاب یا گروههای سیاسی را ندارند. فعالیت مؤسسه پژوهشی، مشاوره­ای و علمی است و درآمدها برای پرداخت هزینه­ها و تحقق اهداف مؤسسه، مصرف خواهد شد.

 

ماده ۴ـ مرکز مؤسسه

مؤسسه، تابعیت ایرانی دارد و مرکز آن در تهران به آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی پارک لاله، کوی فردوسی، پلاک ۸ واحد ۱۰ است و شعب آن می­تواند پس از تصویب هیأت امنا، در سایر نقاط کشور و یا خارج از کشور دائر گردد.تغییر مرکز مؤسسه و احداث شعبات بعد از کسب اجازه از هیأت امنا معتبر خواهد بود.

ماده ۵ـ مدت

مؤسسه از تاریخ تأسیس، بمدت نامحدود تشکیل می­شود.

 

ماده ۶ـ سرمایه

سرمایه مؤسسه، عبارت است از یک جلد کلام­الله مجید و کلیه وجوه نقد و اموال منقول و غیرمنقول، که از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی به مؤسسه، واگذار یا اهدا می­شود و منافعی که از عملیات مؤسسه یا واحدهای تابعه و یا وابسته عاید می­گردد.

 

ماده ۷ ـ وظایف

اهم وظایف مؤسسه برای تحقق موضوع (ماده ۲) به قرار زیر است:

 1. شبکه سازی ظرفیت های علمی و فناوری.
 2. مشارکت در ایجاد ظرفیت­های جدید و تکمیل حلقه­های مفقوده.
 3. ترویج و حمایت از دستآوردها.
 4. مشارکت و همکاری با مدیریت­های کلان برای برنامه­ریزی ملی و ایجاد زیرساخت­ها.
 5. مطالعه و شناسایی و تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسایی­های موجود در ساختارهای پژوهشی کشور و ارائه طریق برای حل آنها و انتشار نتایج اینگونه فعالیت­ها جهت استفاده کلیه دست­اندرکاران امور پژوهشی.
 6. شناسایی و معرفی مبتکران، مخترعان و پژوهشگران و نوآورانی که در زمینه­های مختلف پژوهشی فعالیت می­نمایند و تقدیر و تشویق آنان به طرق مختلف.
 7. کمک مستقیم و غیرمستقیم مادی و معنوی به پژوهشگران، مخترعان، مکتشفان و دانش­پژوهان از طریق ارائه خدمات مختلف مورد نیاز آنان در جهت رشد و گسترش و ثمردهی هرچه بیشتر فعالیته­های پژوهشی.
 8. تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه­های پژوهشی و برقرار ساختن و بسط روابط علمی، فنی، پژوهشی و آموزشی و همکاری با سازمان­هایی که فعالیت آنها به نحوی از انحاء با هدف­های مؤسسه در ایران و سایر کشورهای جهان ارتباط داردد.
 9. ایجاد واحدهای علمی و فنآوری تابعه و وابسته حسب ضرورت.
 10. مشارکت در فعالیت­های پژوهشی با دیگر مؤسسات و سازمانهای دست­اندرکار فعالیت­های یاد شده.
 11. افزایش مستمر دانش پژوهشگران کشور از لحاظ اطلاعات و تجربیات مورد نیاز آنان از طریق ارائه اطلاعات، مدارک، اسناد وپیشرفتهای انجام شده در زمینه­های مختلف در ایران و جهان بصورت بولتن، مجله، نشریات و یا توسعه سایر رسانه­ها.
 12. ارائه خدمات لازم جهت بکارگیری مؤثر نتایج پژوهشهای موفق.
 13. انجام مطالعات و ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره­ای و آموزشی به کلیه واحدهایی که به این خدمات نیاز دارند.
 14. ساماندهی فعالیت­های علمی و پژوهشی برای تجاری سازی دستآوردهای مربوطه.
 15. انجام سایر فعالیت­های لازم برای تحقق اهداف و وظایف مؤسسه.

 

فصل دوم ـ ارکان

ماده ۸ ـ ارکان مؤسسه

ارکان مؤسسه عبارتنداز:

ـ هیأت امنا

ـ هیأت مدیره

ـ رئیس مؤسسه

ـ بازرسان

قسمت اول ـ هیأت امنا

ماده ۹ـ عده اعضاء هیأت امنا

هیأت امنا به تعداد ۱۹ نفر عضو ثابت و تا ۴ نفر عضو غیرثابت تشکیل و عالی­ترین مرجع تصمیم­گیری در مؤسسه می­باشد که به صورت عادی یا فوق­العاده تشکیل می­شود.

تبصره ۱ـ اعضای هیأت امنا، مرکب از اشخاص موضوع ماده ۹ بعلاوه ۴ نفر از مدیران یا محققان مراکز علمی و پژوهشی کشور که به انتخاب هیأت امنا می­باشد.

تبصره ۲ـ اعضای غیرثابت از میان شخصیت­های ملی مرتبط با فعالیت­های مؤسسه بصورت افتخاری توسط اعضای ثابت انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت ۴ سال منصوب می­شوند.

تبصره ۳ـ شرایط و ضوابط انتخاب اعضای ثابت جدید هیأت امنا طبق آیین نامه­ای خواهد بود که به تصویب اعضای ثابت هیأت امنا خواهد رسید.

 

ماده ۱۰ـ وظایف و اختیارات هیأت امنا عادی

 1. تصویب خط مشی مؤسسه که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می­شود.
 2. انتخاب اعضای هیأت مدیره، رئیس مؤسسه یا عزل آنها.
 3. انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و عزل آنها.
 4. اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش و نظرات بازرس.
 5. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه که توسط هیأت مدیره تقدی می­شود.
 6. استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.
 7. تعیین اعضای جدید هیأت امنا.
 8. بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره.
 9. تصویب ترازنامه و حساب درآمد و هزینه که توسط هیأت مدیره، تقدیم می­شود.
 10. تصویب برنامه و بودجه سالانه مؤسسه تقدیمی توسط هیأت مدیره.
 11. اتخاذ تصمیم در مورد نحوه قبول و یا رد هدایایی که به مؤسسه، واگذار یا اهدا می­شود. در این مورد هیأت امنا می­تواند به هیأت مدیره تفویض اختیار کند.
 12. اتخاذ تصمیم راجع به پیشنهادهایی که از طرف هیأت مدیره یا هریک از اعضای هیأت امنا به این هیأت، ارجاع می­گردد.
 13. تصویب تأسیس هر نوع واحد وابسته و تابعه در زمینه­های پژوهشی، علمی و مشاوره­ای موضوع فعالیت این مؤسسه، با حق توکیل به غیر، به پیشنهاد هیأت مدیره و یا به تشخیص هیأت امنا.

 

ماده ۱۱ـ رئیس هیأت امنا

هیأت امنا از بین خود یک نفر را به سمت رئیس و یک نفر را به سمت نایب رئیس برای مدت ۲ سال انتخاب می­نماید. رئیس هیأت امنا، عهده­دار دعوت و اداره جلسات هیأت امنا می­باشد و در غیاب وی مسئولیت برعهده نایب رئیس است.

 

ماده ۱۲ـ تشکیل جلسات

هیأت امنا سالی دو بار در شش ماهه اول و دوم سال تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت امنا، با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است.

تبصره ۱ـ در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل می­گردد.

تبصره ۲ـ هیأت امنا ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا یک سوم اعضای هیأت امنا تشکیل شود.

 

ماده ۱۳ـ مفاصاحساب

تصویب ترازنامه، هر سال به منزله تسویه حساب هیأت مدیره و رئیس مؤسسه می­باشد.

 

ماده ۱۴ـ شرایط تشکیل هیأت امنا

هیأت امنا با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 1. با درخواست هیأت مدیره یا بازرس (یا بازرسان).
 2. با درخواست یک سوم از اعضای هیأت امنا.

تبصره: دعوت برای تشکیل هیأت امنا، به صورت کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید.

 

ماده ۱۵ـ وظایف و اختیارات هیأت امنا فوق العاده

 1. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
 2. بررسی و تصویب نحوه انحلال مؤسسه.

 

ماده ۱۶ـ هیأت رئیسه جلسات

هیأت امنا توسط هیأت رئیسه­ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می­شود.

تبصره ۱ـ اعضای هیأت رئیسه با اعلام و قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲ـ اعضای هیأت رئیس جلسه نباید از بین کاندیدهای هیأت مدیره و بازرسان باشند.

 

قسمت دوم ـ هیأت مدیره

ماده ۱۷ـ هیأت مدیره

هیأت مدیره مرکب از ۷ نفر عضو می­باشد که منفرداً و مشترکاً در مقابل هیأت امنا مسئول خواهند بود.

 

ماده ۱۸ـ اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره از بین افراد متعهد و خبره و بصیر و مطلع در امور پژوهشی و مالی و حقوقی، فرهنگی و اجتماعی که دارای تخصص و ترجیحاً دارای تجربه و سوابق مدیریت مؤسسات در زمینه­های یاد شده باشند، با تصویب هیأت امنا برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱ـ عضویت اعضای هیأت امنا، در هیأت مدیره بلامانع است.

تبصره ۲ـ هیأت مدیره در پایان دوره، تا تشکیل هیأت مدیره جدید، کماکان انجام وظیفه خواهند نمود.

 

ماده ۱۹ـ رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره

هیأت مدیره، در اولین جلسه خود، از میان اعضاء یک نفر را به عنوان «رئیس هیأت مدیره» و یک نفر را بعنوان «نایب رئیس» تعیین و انتخاب می­نمایند.

 

ماده ۲۰ـ رئیس مؤسسه

رئیس مؤسسه توسط هیأت امنا و از بین اعضاء هیأت مدیره انتخاب خواهد شد.

 

ماده ۲۱ـ جلسات و تصمیمات

جلسات هیأت مدیره به ریاست رئیس هیأت مدیره و در غیبت او به ریاست نایب رئیس و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت پیدا می­کند و تصمیمات هیأت مدیره همواره با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

تبصره ۱ـ جلسات هیأت مدیره، حداقل هر ۱۵ روز یکبار با دعوت رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس تشکیل خواهد شد و صورتجلسات پس از امضای حاضر در جلسه در مرکز مؤسسه نگهداری می­شود.

تبصره ۲ـ مصوبات هیأت مدیره، توسط رئیس مؤسسه به واحدهای ذیربط، جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۲۲ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره با رعایت این اساسنامه و قوانین و آیین نامه­های مربوط به آن، دارای اختیارات و وظایف زیر می­باشد:

 1. تصویب آیین­نامه­های اجرایی (مالی، استخدامی و خدماتی) مؤسسه، که رئیس مؤسسه عرضه می­کند و همچنین تصویب هرگونه مقررات دیگری که برای اداره امور مؤسسه لازم باشد، در حد اختیارات.
 2. تصویب تأسیس و ایجاد و انحلال شعب نمایندگی ها در ایران و خارج از ایران.
 3. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی مؤسسه.
 4. تهیه و پیشنهاد آرم مؤسسه به هیأت امنا.
 5. تصمیم­گیری نسبت به صلح دعاوی و یا ارجاع به داوری.
 6. بررسی و اظهارنظر و تصمیم­گیری اولیه نسبت به موارد مندرج در ماده ۱۰ این اساسنامه که برعهده هیأت مدیره قرار داده است، جهت طرح در هیأت امنا.
 7. تعیین امضاهای مجاز و تعهدآور برای مؤسسه.
 8. تصمیم­گیری نسبت به هر موضوع دیگری که از اطراف رئیس مؤسسه برای تحقق اهداف مؤسسه در حدود مقررات این اساسنامه پیشنهاد می­شود.

تبصره ـ هیأت مدیره می­تواند قسمتی از اختیارات خود را طبق آیین­نامه مصوب هیأت امنا به رئیس مؤسسه تفویض نماید.

 

قسمت سوم ـ رئیس مؤسسه

ماده ۲۳ـ وظایف و اختیارات رئیس مؤسسه

رئیس مؤسسه بالاترین مقام اجرایی مؤسسه و مجری مصوبات هیأت مدیره و حافظ منافع مؤسسه، طبق مفاد این اساسنامه و آیین­نامه­های مصوب می­باشد و علاوه بر پاسخگویی در مقابل هیأت مدیره، عهده­دار وظایف و اختیارات زیر است:

 1. پیشنهاد اصول، سیاست­ها و آیین­نامه­ها و برنامه و روش­های اجرایی لازم برای تحقق اهداف مؤسسه به هیأت مدیره.
 2. استخدام، انتخاب، انتصاب، ارتقا، انتقال یا برکنار کردن کارکنان و سایر امور پرسنلی از قبیل تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش مناسب و تشویق و تنبیه و مانند آن با رعایت آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های مصوب.
 3. انجام امور با رعایت مقررات، آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های مربوط در محدوده وظایف مؤسسه.
 4. نمایندگی مؤسسه در مجامع عمومی واحدهای تابعه و وابسته، طبق آیین­نامه مصوب هیأت مدیره با حق توکیل به غیر.
 5. نمایندگی مؤسسه در کلیه مراجع با حق توکیل به غیر.
 6. ارجاع دعاوی به داوری و یا صلح با تصویب هیأت مدیره.
 7. طرح و تعقیب شکایات و دعاوی حقوقی و یا جزایی و ثبتی و اجرایی و دفاع از منافع مؤسسه در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در شکایات و دعاوی مطروحه و تعیین و عزل وکیل در دعاوی، با حق توکیل به غیر.
 8. اتخاذ تدابیر لازم و مبادرت به هر نوع اقدام دیگر در چارچوب مفاد این اساسنامه و یا مصوبات هیأت مدیره که برای تحقق اهداف مؤسسه لازم می­باشد.

ماده ۲۴ـ تفویض اختیارات رئیس مؤسسه

رئیس مؤسسه بخشی از اختیارات خود را می­تواند در حدودی که لازم می­داند به هریک از مدیران مؤسسه، تفویض نماید.

قسمت چهارم ـ بازرسان

ماده ۲۵ـ انتخاب بازرسان

مؤسسه، یک نفر بازرس قانونی اصلی و یک نفر بازرس قانونی علی­البدل دارد که با تصویب هیأت امنا از بین اشخاص ذیصلاح با سوابق تجربی ارزنده، برای مدت یک سال انتخاب می­شوند. در صورت فوت یا استعفا یا عزل بازرس اصلی، بازرس علی البدل تا انتخاب فوری بازرس اصلی بجای او انجام وظیفه خواهد کرد. انتخاب مجدد هریک از بازرسان اصلی و علی البدل مؤسسه، بلامانع است.

 

ماده ۲۶ـ وظایف و مسئولیت­های بازرسان

وظایف و مسئولیت­های بازرسان بشرح زیر است:

 1. رسیدگی به ترازنامه، حساب سود و سایر گزارشهای مالی و تهیه گزارش کتبی و اظهارنظر صریح و کامل در مورد صحت و سقم مندرجات گزارشها و ارائه آن حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از پایان سال مالی به هیأت مدیره جهت تقدیم به هیأت امنا.
 2. تهیه و ارائه گزارش سالانه از مجموعه عملیات مؤسسه، حاوی نحوه عملکرد سالانه مؤسسه همراه با ارائه پیشنهادهای اصلاحی همزمان با گزارش بند فوق و تقدیم آن به هیأت مدیره.
 3. ارائه گزارش بازرسی­های دوره­ای حداقل هر ۳ ماه یک بار به رئیس مؤسسه و هیأت مدیره مؤسسه.

تبصره ۱ـ بازرسان می­توانند برای انجام وظایف خود به دفاتر، پرونده­ها، قراردادها و سایر اسناد و مدارک مؤسسه، مراجعه و کسب اطلاعات نمایند.

تبصره ۲ـ بازرسان حق مداخله مستقیم در امور مؤسسه را ندارند.

تبصره ۳ـ بازرسان می­توانند با تصویب هیأت امنا در انجام وظایف خود از مؤسسات مستقل حسابرسی و یا هیأت­هایی از حسابرسان استفاده نمایند.

 

ماده ۲۷ـ حق الزحمه بازرسان

حق­الزحمه بازرسان، پس از تصویب هیأت امنا، توسط مؤسسه پرداخت خواهد شد.

فصل سوم ـ امور مالی

ماده ۲۸ـ سال مالی

سال مالی مؤسسه، از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می­یابد. اولین سال مالی مؤسسه از تاریخ ثبت مؤسسه شروع می­شود و در پایان همان سال خاتمه می­یابد.

 

ماده ۲۹ـ منابع و مصارف

ـ منابع مالی مؤسسه عبارتنداز:

 • کمک­های نقدی و غیرنقدی بصورت هدایا، وقف و غیر اینها از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطابق بند ۸ ماده ۱۰
 • عواید حاصله از فعالیت­های پژوهشی، مشاوره­ای و مطالعاتی پس از کسر هزینه­های مؤسسه بموجب اساسنامه صرف تحقیقات علمی، فرهنگی، دینی، فنی، تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت و تحقق سایر اهداف مؤسسه خواهد شد.

تبصره ۱ـ هر نوع تغییر در ساختار منابع و مصارف با توجیهات لازم به تصویب هیأت مدیره می­رسد.

تبصره ۲ـ مؤسسه برای انجام فعالیت­هایی که صرفاً جنبه اقتصادی داشته باشد باید از هیأت امنا مجوز لازم را کسب نماید.

ماده ۳۰ـ منع مداخله در معاملات

مؤسسان، اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره و رئیس مؤسسه و بازرس مؤسسه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها حق ندارند در معاملاتی که یک طرف آن مؤسسه است یا بحسات مؤسسه انجام می­شود مستقیماً طرف معاامله قرار گرفته یا بطور غیرمستقیم سهیم یا شریک یا ذینفع باشند.

 

ماده ۳۱ـ انحلال مؤسسه

انحلال مؤسسه به عهده اعضای موضوع ماده ۹ این اساسنامه بوده که در صورت انحلال، هیأت امنا، گروهی را برای تسویه امور مؤسسه تعیین و انتخاب خواهند نمود و خالص دارائی و اموال مؤسسه پس از تسویه به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی به یکی از وزارتخانه­ها یا مؤسسات یا نهادهای انقلاب اسلامی واگذار می­گردد.

 

ماده ۳۲ـ عدم تداخل وظایف

طرحها، برنامه­ها و سایر اقداماتی که در این اساسنامه، پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه­ها یا دستگاه­های دولتی ارتباط داشته باشد، پس از هماهنگی و کسب مجوزهای قانونی، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

 

ماده ۳۳ـ مشخصات اساسنامه

این اساسنامه در ۳ فصل و ۳۳ ماده و ۱۸ تبصره، در جلسه هیأت امنای مؤسسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ مورد اصلاح قرار گرفته است که از این پس اساسنامه مؤسسه می­باشد.