دکتر نجفقلی حبیبی

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد فرهادی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر حمید میرزاده

عضو هیئت مدیره

دکتر رضا امرالهی بیوکی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد رحیمیان

عضو هیئت مدیره