دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام-1398

اولین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در ایران و اسلام- 1371

بزرگداشت و نمایشگاه کتاب سهروردی- 1398